Usługi magazynowe

Na proces magazynowania składa się wiele czynności począwszy od przyjęcia do magazynu towarów przez ich składowanie aż do wydania z magazynu. Aby to wszystko odbywało się sprawnie, należy jak najwięcej elementów zmechanizować i zautomatyzować.

Pierwszym i zasadniczym zadaniem wszystkich magazynów jest przechowywanie różnego rodzaju towarów. Z uwagi na zróżnicowanie składowanych produktów, opracowano wiele różnych metod ich przechowywania. W doborze ich bierze się pod uwagę specyficzne cechy towarów ale również to, ile danego towaru wydaje się zazwyczaj jednorazowo i jak częsta jest jego rotacja.

wózek do usług magazynowych Niektóre towary mogą być przechowywane w stosach, które nie muszą się znajdować w osłoniętych budynkach (mogą być wykorzystane otwarte powierzchnie magazynowe). Ładunek, by mógł być przechowywany w ten sposób, powinien być sztywny i odporny na ściskanie. Jeśli jednak odporność na ściskanie nie jest wystarczająca, nadal można przechowywać towar w stosie pod warunkiem, że użyje się do tego celu palet wyposażonych w nadstawki. Oczywiście podstawowym kryterium doboru towarów do składowania w stosach na zewnątrz budynków są ich właściwości fizyczne i chemiczne, które sprawiają, że towar nie traci swoich właściwości w takich warunkach przechowywania.

Dużo więcej produktów, wymaga warunków składowania o ściśle określonych parametrach wilgotności powietrza i temperatury. Do ich przechowywania używa się odpowiednich budowli magazynowych, zamkniętych powierzchni magazynowych, czasami nawet magazynów klimatyzowanych

Tak więc dobrze zorganizowany obiekt świadczący usługi magazynowe posiada powierzchnie i budowle do przechowywania towarów o zróżnicowanych wymaganiach oraz pozwala na szybkie i cykliczne pokrywanie zapotrzebowania na dane towary.

Mechanizacja usług magazynowych

Prace wchodzące w skład usług magazynowych nie sprowadzają się tylko do składowania, to również mnóstwo innych czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem towarów, załadunkiem, ewidencjonowaniem i utrzymywaniem towarów w należytym stanie i porządku. Od ich sprawnego wykonania zależy szybkość zaspokajania potrzeb klientów. Pomaga w tym mechanizacja usług magazynowych.

Aby usprawnić załadunek i rozładunek wymyślono ujednoliconą jednostkę transportową, czyli paletę. Dzięki temu że rozmiary palet są standaryzowane, do ich rozładunku można używać takich samych urządzeń, czyli wózków widłowych. Ale system paletyzacji to nie jedyne rozwiązanie pomocne w usługach magazynowych.

Usługi magazynowe palet

Kolejnym jest pakietyzacja czyli system, którego trzon stanowią bezpaletowe jednostki logistyczne zwane pakietami. Są one większe od ładunków paletowych a towary w nich zebrane są zazwyczaj spinane za pomocą taśmy lub drutu. Pakiety formuje się tak, by możliwy był ich przeładunek i składowanie przy użyciu urządzeń mechanicznych. To rozwiązanie stosuje się przy transporcie produktów w postaci arkuszy lub towarów dłużycowych. Pozwala ono obniżyć koszty opakowań transportowych dzięki stosowaniu wspomnianych drutów i taśm. Jako że pakiety są spiętrzane w górę, zajmować mogą mniej powierzchni magazynowej niż palety. Również one pozwalają na zastosowanie jednorodnego sprzętu rozładunkowego.

Ostatni z systemów, o którym warto wspomnieć to konteneryzacja, która pozwala na zwiększenie wielkości jednostek transportowych. W usługach magazynowych używa się kilku głównych rodzajów kontenerów. Najmniejsze używane są do transportu towarów o łącznej wadze do 1 tys. kg, ich pojemność to 3 m3. W średnich kontenerach można przewozić ładunki o łącznej wadze do 5 tys. kg a ich pojemność to 10 m3. Te największe mają standaryzowaną wysokość i szerokość. Typowa szerokość to 2435 mm. Długość z kolei, jest zależna od nośności danego rodzaju kontenera. Najdłuższe z nich są oznaczone symbolem 1A, stosowane przede wszystkim w transporcie drogą morską a ich długość to 12 190 mm

Rozładunek/przeładunek małych kontenerów jest wykonywany zazwyczaj ręcznie . Z kolei do obsługi średnich i dużych używa się wózków podnośnikowych oraz żurawi i suwnic.

Usługi magazynowe kontenerów

Konteneryzacja pozwala na duże skrócenie postoju pojazdu w trakcie przeładunku, zwiększa się też wydajność transportu dzięki dużej pojemności kontenerów. Kolejnym atutem jest lepsze zabezpieczenie przewożonych towarów przed ingerencją niepowołanych osób. Największe kontenery okresowo mogą tez pełnić rolę magazynów.

Zapraszamy do współpracy w zakresie usług magazynowych

Zapraszamy do współpracy i polecamy nasz pełen zakres usług magazynowych.

Magazynowanie zewnętrzne - więcej informacji

Przeczytaj także na temat zewnętrznych usług magazynowych oraz magazynu konsygnacyjnego.

PPUH Zrembud Sp. z o.o.
ul. Mała Łąka 10, 43-400 Cieszyn
tel./fax +48 33 85 20 738; +48 33 85 22 604
mail: biuro@zrembud.com.pl